Expertise

Het spanningsveld tussen marktwerking en publieke belangen is in alle sectoren van de economie voelbaar. Het werkterrein van Impuls Economen is dan ook zo breed als de economie zelf. Het bureau heeft expertise op de volgende terreinen.

Expertise

Het spanningsveld tussen marktwerking en publieke belangen is in alle sectoren van de economie voelbaar. Het werkterrein van Impuls Economen is dan ook zo breed als de economie zelf. Het bureau heeft expertise op de volgende terreinen.
Impuls Economen Expertise

Mededinging en staatssteun

Mededingingstoezicht is niet meer weg te denken uit de Nederlandse economie. De Autoriteit Consument en Markt en de Europese Commissie hebben in talloze zaken hun tanden laten zien. Impuls Economen staat ondernemingen en hun juridische adviseurs bij in hun discussies met deze autoriteiten over vermeende kartels, voorgenomen fusies en overnames, misbruik van economische machtsposities en staatssteun. Daarnaast ondersteunt Impuls Economen ondernemingen bij het verhalen van schade op partijen die de mededingingsregels of aanbestedingsregels overtreden.

Voorbeelden van onze expertise:
 • Schadeberekening overtreding aanbestedingswet – ondersteuning benadeelde ondernemingen bij het berekenen van de schade als het gevolg van het ontnemen van de kans om mee te dingen.
 • Concentraties in de zorgsector – analyses van mededingingseffecten van fusies van onder meer ziekenhuizen, chirurgencoöperaties en thuiszorgorganisaties. Ondersteuning bij fusiemeldingen en gesprekken met de ACM.
 • Mededingingseffecten van een woningwaarderingsmodel – onderzoek naar de mededingingsaspecten van een waarderingsmodel voor woonruimte.
 • Voordeelberekening vermeende staatssteun – ondersteuning van een onderneming bij het verweer tegen het terugvorderen van vermeende staatssteun.
 • Concentratie betaaldiensten – analyse van mededingingseffecten en ondersteuning bij fusiemelding.
 • Mededingingseffecten van (vermeende) kartels – ondersteuning van ondernemingen in kartelzaken bij de nationale en Europese mededingingsautoriteiten.
 • Concentraties in de telecomsector – analyses van mededingingseffecten van fusies in opdracht van de mededingingsautoriteit.
 • Concentratie suikersector – analyse van mededingingseffecten en ondersteuning bij fusiemelding.
 • Concentratie en mededinging bouwsector – ondersteuning ondernemingen in concentratie- en kartelzaken bij nationale mededingingsautoriteiten in Nederland en Duitsland, en de Europese Commissie.
 • Doorrekening effecten staatssteun benzinestations in de grensstreek – ondersteuning onderneming in een staatssteunzaak bij de Europese Commissie.
Impuls Economen Expertise

Mededinging en staatssteun

Mededingingstoezicht is niet meer weg te denken uit de Nederlandse economie. De Autoriteit Consument en Markt en de Europese Commissie hebben in talloze zaken hun tanden laten zien. Impuls Economen heeft de afgelopen jaren vele ondernemingen en hun juridische adviseurs bijgestaan in hun discussies met deze autoriteiten over vermeende kartels, voorgenomen fusies en overnames, misbruik van economische machtsposities en staatssteun. Daarnaast heeft Impulse Economen ondernemingen ondersteund bij het verhalen van schade op partijen die het mededingingsregels en aanbestedingsregels hebben overtreden.

Regulering en toezicht

Vrije markten bestaan niet. Ondernemersgedrag is altijd gebonden aan regels. Die regels kunnen zijn opgelegd door de overheid, maar ze kunnen ook tussen ondernemingen zelf zijn overeengekomen. Die regels kunnen de concurrentie belemmeren met het oog op andere belangen (zoals milieu, veiligheid en bescherming van consumenten en werknemers). Tussen marktwerking en publieke belangen bestaat een spanningsveld waarin van geval tot geval een juiste balans moet worden gevonden.

Voorbeelden van onze expertise:
 • Risicogestuurd toezicht – ontwikkeling van een onafhankelijk, op risico’s gebaseerd afwegingskader voor de effectieve inzet van mensen en middelen door de NVWA.
 • Onderzoek naar de naleving van reclameregels door commerciële omroepen en influencers – in opdracht van het Commissariaat voor de Media.
 • Lidmaatschapskosten Paradiso – ondersteuning van poptempel Paradiso in discussie met ACM of afzonderlijk rekenen van lidmaatschapskosten door Paradiso in strijd is met de Wet op de oneerlijke handelspraktijken.
 • Onderzoek en advies naar functionele bekostiging van de eerstelijnszorg, voor de NZa.
 • Uitvoeringstoets en opstellen richtsnoeren mededinging zorggroepen in de eerstelijnszorg, voor de NZa en Ministerie van VWS in samenwerking met de ACM.
 • Onderzoek en implementatie van het beheersmodel honoraria medisch specialisten, voor de NZa.
 • Economisch deskundige in beroepen en geschillen bij het CBB van marktanalysebesluiten mobiele gespreksafgifte, mobiele toegang en gespreksopbouw, WLR en geschillen tussen telecompartijen.
 • AMM Marktanalyses van de relevante markten voor mobiele telefonie, vaste telefonie, huurlijnen en internationale roaming, in samenwerking met Europese telecommunicatie toezichthouders, voor OPTA.
 • Besluit tariefregulering markt voor mobiele gespreksafgifte (operationalisering BULRIC-model MTA), voor OPTA.
 • Regulering van de markt voor havendiensten – onderzoek in opdracht van een brancheorganisatie van afnemers van havendiensten.
Impuls Economen Expertise
Impuls Economen Expertise

Regulering en toezicht

Vrije markten bestaan niet. Ondernemersgedrag is altijd gebonden aan regels. Die regels kunnen zijn opgelegd door de overheid, maar ze kunnen ook tussen ondernemingen zelf zijn overeengekomen. Die regels kunnen de concurrentie belemmeren met het oog op andere belangen (zoals milieu, veiligheid en bescherming van consumenten en werknemers). Tussen marktwerking en publieke belangen bestaat een spanningsveld waarin van geval tot geval een juiste balans moet worden gevonden.

Impuls Economen Expertise

Marktwerking en publieke belangen

De markt dient het publieke belang. Ze zorgt voor een efficiënte productie van goederen en diensten waar burgers belang aan hechten. En een belangrijke taak van de overheid is dan ook om markten te laten werken. Maar een vrije markt is geen garantie voor optimale resultaten. Met elke markt zijn zowel individuele als collectieve belangen gemoeid. Regulering moet tussen die belangen een balans vinden. Alleen zo leiden marktwerking en mededinging tot de maatschappelijk gewenste uitkomsten.

Voorbeelden van onze expertise:
 • Transgenderzorg – onderzoek naar de wachttijden in de transgenderzorg en aanbevelingen voor verkorting van die wachttijden. In opdracht van belangenvereniging Transvisie.
 • Intensieve kindzorg – ondersteuning van het ministerie van VWS bij de analyse van problemen van ouders van kinderen die intensieve zorg nodig hebben.
 • Dienstenrichtlijn – ondersteuning van Amsterdam, Amersfoort en Apeldoorn bij de omzetting van vergunningen voor onbepaalde tijd in vergunningen voor bepaalde tijd, voor speelhallen, coffeeshops, evenementen en avondwinkels. In samenwerking met Bureau voor Economische Argumentatie.
 • Onderzoek en advies naar uitbreiding van ketenzorg in de eerstelijnszorg, voor de NZa.
 • De gevolgen van inkoopmacht (en het gebrek aan aandacht daarvoor in het mededingingstoezicht) voor toeleveranciers in het midden- en kleinbedrijf.
 • Onderzoek en advies naar vrije prijsvorming op de markt voor extramurale farmacie (apothekers), voor de NZa.
 • Onderzoek naar de effecten van marktwerking en regulering op verschillende markten in de zorgsector in opdracht van het Ministerie van VWS en brancheorganisaties in de zorg.
 • Trias media – ondersteuning van de Federatie Filmbelangen bij het ontwikkelen van een visie op de werking van de markt voor audiovisuele diensten.
 • Het reguleringsrisico op de markt voor energie-infrastructuur – onderzoek in opdracht van een potentiële investeerder in energie-infrastructuur.
 • De markt voor financiële dienstverlening – een onderzoek naar de relatie tussen tariefstructuur en de onafhankelijkheid van intermediairs.
Impuls Economen Expertise

Marktwerking en publieke belangen

De markt dient het publieke belang. Ze zorgt voor een efficiënte productie van goederen en diensten waar de samenleving en haar burgers belang aan hechten. En een belangrijke taak van de overheid is dan ook om markten te laten werken. Maar een vrije markt is geen garantie voor optimale resultaten. Met elke markt zijn zowel individuele als collectieve belangen gemoeid. Regulering moet tussen die belangen een balans vinden. Alleen zo leiden marktwerking en mededinging tot de maatschappelijk gewenste uitkomsten.

Markt en overheid

Overheden zijn volop actief op de markt. Waar mogelijk en zinvol vragen ze een prijs voor hun diensten. Soms gaat hem om diensten waarop marktwerking ongewenst is, zoals de verstrekking van paspoorten en kentekens. Soms gaat het om diensten die ook op de markt verhandeld worden, zoals parkeerplaatsen en vervoersdiensten. Het thema “Markt en overheid” biedt principiële vragen te over. Zelf doen of aan de markt overlaten? Binnen de eigen organisatie of op afstand? Kostendekkende tarieven of (verborgen) subsidies?

Voorbeelden van onze expertise:
 • Verzorgingsplaatsen – onderzoek naar de lange termijn economische effecten en beleidskeuzes voor de verzorgingsplaatsen langs de snelweg, in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.
 • Nepnieuws – studie naar het effect van nepnieuws op de Nederlandse maatschappij, in samenwerking met de ACM en het Commissariaat voor de Media.
 • De toekomst van de publieke omroep – een onderzoek in opdracht van de VARA naar de inrichting van de publieke omroep.
 • De kosten van toezicht – een onderzoek in opdracht van MKB Nederland.
 • Woningcorporaties – een onderzoek in opdracht van twee woningcorporaties naar de mededingingseconomische aspecten van een onderlinge fusie.
 • Kinderopvang – een onderzoek naar de bijdrage van het Waarborgfonds voor de kinderopvang voor een verdere ontwikkeling van de sector.
 • Het Havenbedrijf – een onderzoek naar de mate van kostenoriëntatie in de tarieven van het Rotterdamse havenbedrijf.
 • Vernieuwing van de Kamer van Koophandel – een onderzoek in opdracht van Kamer van Koophandel Nederland naar een tarief- en organisatiestructuur die recht doet aan de individuele en collectieve behoeften van het Nederlandse bedrijfsleven.
Impuls Economen Expertise
Impuls Economen Expertise

Markt en overheid

Overheden zijn volop actief op de markt. Waar mogelijk en zinvol vragen ze een prijs voor hun diensten. Soms gaat hem om diensten waarop marktwerking ongewenst is, zoals de verstrekking van paspoorten en kentekens. Soms gaat het om diensten die ook op de markt verhandeld worden, zoals parkeerplaatsen en vervoersdiensten. Het thema “Markt en overheid” biedt principiële vragen te over: Zelf doen of aan de markt overlaten? Binnen de eigen organisatie of op afstand? Kostendekkende tarieven of (verborgen) subsidies?

Impuls Economen Expertise

Kosten en baten

Zowel overheid als ondernemingen moeten kosten en baten tegen elkaar afwegen. Bij het bedrijfsleven tellen vooral de financiële baten. Bij de overheid spelen ook maatschappelijke baten een rol van betekenis. Op gereguleerde markten geldt kostenoriëntatie als uitgangspunt voor de tarieven.

Voorbeelden van onze expertise:
 • Business cases van diensten op verzorgingsplaatsen langs de snelweg, in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.
 • Gemeentefonds – Financiële doorrekening van de gevolgen van de herverdeling van het Gemeentefonds: herverdelingseffecten, oorzaken en aanbevelingen voor herziening van het nieuwe verdelingsmodel. In opdracht van verschillende gemeenten, in samenwerking met Bureau voor Economische Argumentatie.
 • Business Case OV-chipcard – ondersteuning van de NS bij de ontwikkeling van de business case voor de ov-chipcard.
 • Veiling FM-radiofrequenties – ondersteuning onderneming bij het verwerven van een FM-radiofrequentie.
 • De onrendabele top van woonwagens – onderzoek in opdracht van een woningbouwvereniging naar de onrendabele top van een investeringsproject in woonwagens.
 • Schade voor veemarkten – onderzoek naar de schade voor de exploitant van veemarkten die is ontstaan door de beperkende maatregelen voor veemarkten naar aanleiding van besmettelijke dierziekten.
 • Digitalisering bioscoopvertoning – onderzoek in opdracht van het Nederlands Fonds voor de Film naar de haalbaarheid van een zelfstandig Cinemanet.
 • Kostengeoriënteerde tarieven voor zendmasten – onderzoek naar de hoogte van het kostengeoriënteerde tarief van ruimte voor zendmasten op betonnen mastvoeten.
 • Kostengeoriënteerde tarieven voor havendiensten – onderzoek naar de hoogte van kostengeoriënteerde tarieven voor de diensten van het Rotterdamse Havenbedrijf.
Impuls Economen Expertise

Kosten en baten

Zowel overheid als ondernemingen moeten kosten en baten tegen elkaar afwegen. Bij het bedrijfsleven tellen vooral de financiële baten. Bij de overheid spelen ook maatschappelijke baten een rol van betekenis. Op gereguleerde markten geldt kostenoriëntatie als uitgangspunt voor de tarieven.

Impuls Economen biedt economisch advies op het snijvlak van markt en overheid.

Impuls Economen biedt economisch advies op het snijvlak van markt en overheid.