Afwegen van toezicht

Op verzoek van de NVWA heeft Impuls Economen een afwegingskader ontwikkeld waarmee de toezichthouder prioriteiten kan stellen. Het afwegingskader hanteert de toegevoegde waarde van het toezicht als uitgangspunt, en maakt het mogelijk een transparante afweging te maken van de inzet van mensen en middelen.

De Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) houdt toezicht op een breed palet aan publieke belangen: voedselveiligheid, diergezondheid, dierenwelzijn, natuur & milieu, plantgezondheid, productveiligheid en tabaksontmoediging. Omdat de NVWA moet werken met een beperkt budget, moet zij prioriteiten stellen bij de inzet van mensen en middelen.

Impuls Economen heeft vanuit economisch perspectief een model ontwikkeld met als uitgangspunt dat mensen en middelen van de toezichthouder daar moeten worden ingezet waar zij de grootste bijdrage leveren aan de publieke belangen.

In het afwegingskader wegen we de factoren die relevant zijn voor het stellen van prioriteiten. Het gaat hierbij om de aard en omvang van de risico’s voor de publieke belangen, de perceptie van deze risico’s bij politiek en publiek, de nalevingsbereidheid van de onder toezicht gestelden en het effect van het huidige toezicht.

Toepassing van het afwegingskader levert op korte termijn inzicht in bestaande, impliciete afwegingen, en in de beschikbaarheid van voor effectief toezicht noodzakelijke data. Voor de lange termijn kan de toezichthouder hiermee haar dataverzameling verbeteren en haar schaarse toezichtmiddelen inzetten op die zaken waar de meerwaarde het grootst is.

Recent Posts